niniejszy dokument międzyagencyjny ma stanowić skromny wkład systemu Narodów Zjednoczonych w dyskusję nad agendą zrównoważonego rozwoju opartą na wspólnych obawach. Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu odliczania do terminowego osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. Ale ma również wyjątkową okazję do zastanowienia się nad nowym paradygmatem rozwoju dla naszej planety po roku 2015, opartym na zobowiązaniach Rio+20, odzwierciedlonych w dokumencie the future we want. Mamy nadzieję, że tekst ten będzie stymulował i informował debatę na temat nowej agendy rozwoju po 2015 r., ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój, równość i zmiany strukturalne, oraz że będzie on przewodnikiem dyskusji w regionie i wśród społeczności globalnej na temat kroków niezbędnych do osiągnięcia nowego paradygmatu zmian. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez zespoły techniczne z Komisji Gospodarczej ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) oraz grupy Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju Ameryki Łacińskiej i Karaibów (UNDG LAC), zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Regionalnego mechanizmu koordynacji, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2013 r.w Santiago, w ścisłej współpracy z biurami regionalnymi następujących agencji, funduszy i programów Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.